ABK Baby Racing (PLAY)ABK Baby Racing (PLAY)


เปิด รับสมัคร
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

 ปิด รับสมัคร
วันที่ 15 มีนาคม 2567

วันที่ 23 - 31 มีนาคม 2567 จัดกิจกรรม 9 วัน

วันเสาร์ - อาทิตย์ วันละ 2 รอบ

(23 – 24 และ 30 – 31 มี.ค.)

 • แข่งคลาน รอบเช้า 10:30 - 11:30 น.
 • แข่งคลาน รอบบ่าย 13:30 - 14:30 น.

 • แข่งเดิน รอบเช้า 12:00 - 13.00 น.
 • แข่งเดิน รอบบ่าย 15:00 - 16.00 น.

วันจันทร์ - ศุกร์ วันละ 1 รอบ

(25 – 29 มี.ค.)

 • แข่งคลาน เวลา 11:00 - 12:00 น.
 • แข่งเดิน เวลา 13:00 - 14.00 น.

*กรุณาเซฟหน้าจอที่สมัคร
ร่วมกิจกรรมและนำไปแสดงกับ
เจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน
 ด้านหน้าเวทีกิจกรรม 
ก่อนรอบการแข่งขัน 15 นาที

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

 • แข่งคลาน : ต้องมีอายุระหว่าง 6 - 12 เดือน
  (นับอายุถึงในวันแข่งขันจริง)
 • แข่งเดิน : ต้องมีอายุระหว่าง 1 - 2 ปี
  (นับอายุถึงในวันแข่งขันจริง)

รายละเอียดการแข่งคลาน-แข่งเดิน : 

 1. สำหรับผู้สมัครที่ลงทะเบียนล่วงหน้าจะได้รับการ
  โทรศัพท์ยืนยันจากเจ้าหน้าที่
 2. ต้องมารายงานตัว ณ จุดลงทะเบียนหน้ากิจกรรม
  ล่วงหน้า 15 นาทีก่อนรอบแข่งขัน
 3. หนูน้อยที่ คลาน หรือ เดิน เข้าเส้นชัยในลู่ของ
  ตนเองเป็นคนแรกจะถือเป็นผู้ชนะในรอบคัดเลือก
 4. ผู้แข่งขันทุกคนต้องผ่านการแข่งขันรอบคัดเลือก
  หากเป็นผู้ชนะจะได้สิทธิ์เข้าสู่ “รอบชิงชนะเลิศ”
  ในแต่ละช่วงเวลาต่อไป

กฏ-กติกาการแข่งคลาน-แข่งเดิน : 

 1. ขอความร่วมมือให้ผู้แข่งขันตัดเล็บให้สั้นเพื่อ
  ความปลอดภัย
 2. รอบ แข่งคลาน หากหนูน้อย ลุกยืน หรือ เดิน
  ระหว่างการแข่งขันกรรมการขอตัดสิทธิ์ออกจาก
  การแข่งขันในทุกกรณี
 3. รอบ แข่งเดิน หากหนูน้อย นั่งลงคลาน ระหว่าง
  แข่งขัน กรรมการขอตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน
  ในทุกกรณี
 4. ห้ามผู้ปกครองเข้าสนามโดยเด็ดขาด ยกเว้นกรณี
  ที่หนูน้อย คลาน หรือ เดิน ไปลู่อื่น หรือออกนอก
  สนาม ขณะที่ยังไม่มีผู้เข้าเส้นชัย ผู้ปกครอง
  สามารถอุ้มน้องกลับเข้าลู่ตนเองได้โดยเริ่มจากจุด
  ที่กรรมการกำหนดเท่านั้น
 5. หากผู้ปกครองล้ำเส้นไปในลู่แข่งขันไม่ว่าจะด้วย
  อวัยวะใด (ยกเว้นกรณีข้อ 4) ผู้แข่งขันจะถูก
  ปรับแพ้ในทุกกรณี
 6. ขอสงวนสิทธิ์การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ สำหรับ
  ผู้ชนะเลิศที่
  ได้รับรางวัล 1, 2 และ 3 จะไม่
  สามารถแข่งขันซ้ำในงาน
  ABK FAIR (PLAY)
  ครั้งนี้ได้อีก
  เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ครอบครัวอื่น ๆ
  หากพบว่าทำผิดกฎ ทีมงานขอปรับแพ้และ
  ยึดของรางวัลคืนทันที

เงื่อนไขการสมัครแข่งและการรับรางวัล :

 1. กรุณาตัดเล็บน้อง ๆ ก่อนลงแข่ง เพื่อความ
  ปลอดภัยระหว่างการแข่งขัน
 2. น้อง ๆ ที่เข้าแข่งขันแข่งคลาน ต้องมีอายุระหว่าง
  6 - 12 เดือน (นับอายุถึงในวันแข่งขันจริง)
 3. น้อง ๆ ที่เข้าแข่งขันแข่งเดิน ต้องมีอายุระหว่าง
  1 - 2 ปี (นับอายุถึงในวันแข่งขันจริง)
 4. ในกรณีที่น้อง ๆ แข่งขันชนะเลิศ ได้รับรางวัล
  ที่ 1 , 2 และ 3 ผู้ปกครองต้องแสดงบัตรประจำตัว
  ประชาชนของท่านพร้อม ชื่อ - นามสกุลจริงของ
  น้องให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อรับของรางวัล

ขอสงวนสิทธิ์การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
สำหรับ
ผู้ชนะเลิศที่ได้รับรางวัล 1 , 2 และ 3
จะไม่
สามารถแข่งขันซ้ำในงาน
ABK FAIR (PLAY)
ครั้งนี้ได้อีก
เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ครอบครัวอื่น ๆ

หากพบว่าทำผิดกฎ ทีมงานขอปรับแพ้และ
ยึดของรางวัลคืนทันที

**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเวลากิจกรรม ของรางวัล และกติกาต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

***ผู้สมัครร่วมกิจกรรมที่ลงทะเบียนแล้ว
ถือว่ายอมรับในกติกาและเงื่อนไขที่
กำหนดทุกประการ

เลือกประเภทการแข่งขันที่ต้องการสมัคร

ลงทะเบียนแข่งคลาน

ลงทะเบียนแข่งเดิน

 • ABK Baby Racing
 • วันเสาร์ 23 - วันอาทิตย์ 31 มีนาคม 2567
 • -

 • สนามประลองความเร็ว แข่งคลานดุ๊กดิ๊ก และ แข่งเดินเตาะแตะ