ลงทะเบียน : room x Living Asean Design Talk

ความสนใจ
ในงานเสวนาครั้งนี้ ท่านสนใจวิทยากรท่านใดเป็นพิเศษ?
ท่านได้รับทราบข่าวสารของกิจกรรมนี้จากที่ใด